AUTOBOND GROUP a.s.
TOYOTA AUTOBOND GROUP a.s.

WWF a Toyota spojí síly v boji proti změnám klimatu a v projektu Living Asian Forest

Světový fond na ochranu přírody WWF a automobilka Toyota uzavřely pětiletou smlouvu. V rámci tohoto partnerství budou organizace spolupracovat na prosazování ochrany biodiverzity, zvyšování povědomí o životním prostředí a urychlování přechodu na společnost s nulovou uhlíkovou stopou.

Toyota je prvním výrobcem automobilů a zároveň první japonskou společností, která uzavřela globální partnerskou smlouvu s WWF. Smlouva vstoupila v platnost 1. července 2016.

V rámci této smlouvy bude Toyota podporovat projekt „Living Asian Forest – Živoucí les Asie“, novou sérii již běžících a plánovaných aktivit WWF, zaměřených na ochranu tropických lesů a volně žijících živočichů v Jihovýchodní Asii. Projekt je realizován na Borneu (Kalimantan) a na Sumatře v Indonésii. V budoucnu by se měl projekt rozšířit i na širší oblast řeky Mekong.

Projekt se zaměřuje také na uchování přírodních zdrojů, jakými jsou dřevo, papír a celulóza, palmový olej a kaučuk. Neudržitelná výroba a přílišné využívání těchto komodit patří mezi hlavní příčiny odlesňování a zvýšeného nebezpečí pro ohrožené druhy v těchto regionech.

V roce 2016 věnuje Toyota na projekt Living Asian Forest jeden milion amerických dolarů a bude jej podporovat i v následujících pěti letech. Podpora WWF je v souladu s programem Toyota Environmental Challenge 2050, v němž si Toyota vytyčila za cíl dosažení nulové ekologické stopy. Projekt Living Asian Forest se zaměří na dosažení jednoho ze šesti vytčených cílů: vytvořit budoucí společnost žijící v harmonii s přírodou.

S očekávaným nárůstem poptávky po kaučuku, který je hlavní surovinou pro výrobu pneumatik, se partnerství dotýká potřeby nastavení udržitelnosti výroby a využití kaučuku jako podmínky ochrany lesních ekosystémů. Toyota si je vědoma ekologických a sociálních problémů, navázaných na produkci a zpracování kaučuku, a spolu s výrobci a zájmovými skupinami bude usilovat o nastavení mezinárodních standardů a dalších souvisejících aktivit, které WWF prosazuje.

Prostřednictvím tohoto partnerství se WWF a Toyota budou společně podílet také na budování společnosti s nulovou uhlíkovou stopou. Pro úspěšné splnění cíle nulových emisí CO2 v rámci svého programu Toyota Environmental Challenge 2050 se firma již připojila k vědecké iniciativě, která se zaměřuje na pomoc firmám v boji se změnami klimatu.

Didier Leroy, výkonný viceprezident Toyoty, prohlásil: „Sdílíme stejné vize jako WWF. Chceme dosáhnout udržitelné společnosti a zachovat živou planetu pro příští generace. Když jsme se pustili do konkrétních akcí v rámci našeho programu Environmental Challenge 2050, pochopili jsme, že spojit síly s nevládními organizacemi, které jsou špičkami ve svém oboru, bude klíčem k úspěchu. Naše partnerství a projekty, jakým je Living Asian Forest, patří mezi nejefektivnější způsoby, jak mohou společnosti, jako je ta naše, přispět k pozitivnímu výsledku a osvětě zaměstnanců, dodavatelů a zákazníků, kterým se snažíme zprostředkovat význam udržitelného využívání zdrojů.“

Marco Lambertini, generální ředitel WWF International, řekl: „WWF má radost z toho, že s námi Toyota spojila své síly. Společně se budeme snažit urychlit akce nezbytné pro předcházení hrozbě ničení přírodních systémů, na kterých závisí životy nás všech. Vědecké důkazy hovoří naprosto jasně. Snaha o pochopení a řešení mnoha ekologických problémů, kterým dnešní svět čelí, ještě nikdy nebyla tak intenzivní. Potřebujeme více organizací ze soukromého sektoru, jako je Toyota, které se nebojí zapojit do hledání řešení těchto problémů. WWF oceňuje vizi Toyoty a její snahu pomoci vytvářet bezpečnější, zdravější a udržitelnější svět pro budoucí generace na naší živé planetě.

Arnold Sitompul, ředitel záchranných programů WWF v Indonésii, řekl: „Jedním z nejdůležitějších aspektů tohoto partnerství bude posílení naší práce v ochraně tropických lesních ekosystémů na Kalimantanu a na Sumatře. Ty jsou nenahraditelným domovem kriticky ohrožených druhů a jsou významné také pro výzkum praktických postupů udržitelnosti přírodních zdrojů.“

Toyota Environmental Challenge 2050

S cílem přispět ke globální ekologické udržitelnosti Toyota v říjnu 2015 oznámila spuštění svého programu Toyota Environmental Challenge 2050. Toyota si vytyčila nové cíle, směřující k realizaci vize světa za 20 nebo 30 let, který bude schopen řešit závažné ekologické otázky dneška. Mezi ně patří změna klimatu, nedostatek vody, využívání zdrojů a degradace biodiverzity. Cílem programu Toyota Environmental Challenge 2050 je omezit negativní dopad výroby a používání vozidel na nulu, a také vytvářet hodnoty a přispívat lidské společnosti. Samotný cíl se skládá ze šesti dílčích podcílů, pokrývajících tři oblasti: stále lepší auta, stále lepší výroba a obohacení života lidí.
http://www.toyota-global.com/sustainability/environment/challenge2050/

Iniciativa Science Based Targets

Iniciativa „Science Based Targets – Cíle založené na vědeckých poznatcích“, je společnou iniciativou WWF, CDP, WRI a UN Global Compact, podporující firmy v nastavení cílů snížení emisí v souladu s tím, co prosazuje věda za nezbytné pro udržení globálního oteplování pod nebezpečnou hranicí nárůstu o 2°C. Iniciativa nabízí celou řadu podpůrných dokumentů a nástrojů, které společnostem pomáhají nastavit procesy, vedoucí k dosažení cíle. K tomuto ambicióznímu projektu se již připojilo více než 160 společností z celého světa (údaj platný k 1. červenci 2016).

O WWF

WWF je jednou z největších a nejrespektovanějších nezávislých ekologických organizací na světě. Má přes pět milionů podporovatelů a globální síť působící ve více než 100 zemích. Posláním WWF je zastavit degradaci přírody a vytvořit budoucnost, ve které s ní budou žít lidé v harmonii, budou chránit biologickou rozmanitost, budou schopni zajistit udržitelné využívání obnovitelných přírodních zdrojů a prosadí snížení znečištění životního prostředí a nešetrnou spotřebu. Více informací najdete na www.panda.org/news spolu s novinkami a zprávami o WWF.

Informace o projektu „Living Asian Forest“

„Living Planet Index“ – Index živé planety1 se v období 1970 až 2010 snížil o 50 %, přičemž nejvýraznější pokles o 56 % byl zaznamenán v tropech („Living Planet Report 2014“). Zatímco tropické lesy v Jihovýchodní Asii, jednom z míst s nejvyšší biodiverzitou na světě, si stále zachovávají cenné ekosystémy, rozloha tamních lesů se dramaticky zmenšila.

V rámci svého partnerství se Toyota a WWF prostřednictvím projektu Living Asian Forest zaměří na pomoc při záchraně tropických lesů a volně žijících živočichů právě v Jihovýchodní Asii. Projekty zahrnují krajiny v rámci prioritních oblastí WWF na Borneu (Kalimantan) a na Sumatře. V budoucnu by se v závislosti na výsledcích úvodních lokálních iniciativ měl tento projekt rozšířit na širší oblast řeky Mekongu, do Kambodže, Laosu, Myanmaru, Thajska a do Vietnamu.

Neudržitelná výroba a spotřeba klíčových komodit je jedním z hlavních důvodů odlesňování a zvýšeného nebezpečí pro ohrožené druhy v těchto regionech. Aktivity projektu se proto zaměří na zvyšování udržitelnosti přírodních zdrojů, jakými jsou dřevo, papír a celulóza, palmový olej a kaučuk. Projekt bude zahrnovat také terénní výzkum živočichů, obnovu lesů a vzdělávání místních komunit. Začlenění tématu komodit má za cíl dosažení vize WWF „One Planet Perspective“2, která usiluje o lepší možnosti v řízení, využívání a sdílení přírodních zdrojů a tento rámec poskytuje soubor efektivních opatření, zaměřených na ochranu biodiverzity a lesů s velkou kapacitou absorbování CO2 v těchto regionech.

Kaučuk je klíčovou surovinou pro výrobu pneumatik a dalších výrobků pro automobilový průmysl. Proto se partnerství zaměří na podporu udržitelné produkce kaučuku. Předpokládá se, že poptávka po této surovině v následujících letech značně vzroste, pro zachování lesních ekosystémů je tudíž nezbytným předpokladem právě udržitelnost jeho výroby a spotřeby.

Toyota si je vědoma ekologických a sociálních problémů, navázaných na produkci a zpracování kaučuku, a spolu s výrobci a zájmovými skupinami bude usilovat o nastavení mezinárodních standardů a dalších souvisejících aktivit, které WWF prosazuje.